Polityka prywatności oraz regulamin sklepu

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Administratorem danych osobowych jest Adwil Adrian Wilk, 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rolnicza 43, NIP: 5170409989
 2. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 4. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji lub zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 7. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  – poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 9. Dane zostają przechowywane na czas nieokreślony
 10. Każdy zamówiony produkt zostaje wprowadzony do faktycznego zamówienia czyniąc zobowiązanie klienta do odebrania towaru stacjonarnie (Rzeszów 35-959 ul. Lubelska 46 bud. H, pawilon 2) lub opcja z dowozem (więcej informacji w punkcie 2)
 11. Zamówienia można wykonywać na stronie internetowej adwilhurt.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 509668325.
 12. Zamówienia telefoniczne przyjmujemy do godziny 20.00 dnia poprzedniego lub rano od godziny 2.30 do 5.30. Zamówienia późniejsze mogą zostać potraktowane jako zamówienia na następny dzień. Jeśli chcesz zamówić towar w innych godzinach napisz SMS lub złóż zamówienie przez INTERNET. Można również stworzyć listę produktów którymi klient jest zainteresowany za pomocą „dodaj do zapytania”

§ 2. Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Adwil” Adrian Wilk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5170409989

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://adwilhurt.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Produkt miękki – owoce i warzywa o charakterze szybko gnijącym, produkty sezonowe mające tendencje do biodegradacji w krótkim czasie.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Dodaj do zapytania – Element oprogramowania Sklepu, pozwalający pokazać produkt bez konieczności zamówienia jego czyli bez konieczności zawarcia umowy sprzedaży. Funkcja „dodaj do zapytania” ma za zadanie stworzyć listę którą klient jest aktualnie zainteresowany. 

§ 3. Polityka jakości oraz dokumentacja

 1. Chcąc utrzymać wysoką jakość produktów możemy nieznacznie zmienić ceny towarów na zamówienie, w zależności od korekt cen dostawców. W takich przypadkach staramy się na bieżąco informować Klientów.

 

 1. Całość zamówienia jest fakturowana. Sklep zastrzega sobie możliwość wypisania dokumentu WZ z pieczątką firmy jako dowód zakupu w naszej firmie, zgodnie z którą następnie można wypisać fakturę zbiorczą.

 

 1. W przypadku zamówienia produktu „pod zamówienie” istnieje możliwość nie zrealizowania zamówienia ze względu m.in. na brak produktu na magazynach, zbyt wygórowaną wycenę produktu przez dostawcę (zazwyczaj zostaje wykonany telefon do klienta z aktualizacją ceny), niezadowalającą jakość produktu, zakończenie sezonu na dany produkt.
 2. Produkty każdorazowo przechodzą kontrolę jakości zgodną z założeniami firmy przedstawionymi pracownikom na szkoleniu.

 

§ 4. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa „plików cookies”,
  • zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Dotyczy to „Oferty detalicznej”. Oferta hurtowa oraz gastronomiczna wymaga założenia odpowiedniego konta dopasowanego do potrzeb prowadzonej działalności. Przy zakładaniu konta biznesowego, dzięki któremu można mieć wgląd do oferty hurtowej lub gastronomicznej należy oprócz danych osobowych podać dane firmy wraz z jej numerem NIP. Podanie nieprawidłowych danych może skutkować niezrealizowaniem zamówień zgodnie z podaną ofertą.
  Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych oraz telefonu kontaktowego umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Jeżeli produkt nie ma podanej ceny a klient chce zgłosić zainteresowanie danym produktem należy zgłosić to poprzez funkcje „dodaj do zapytania”. Po chwili otrzyma wycenę produktu oraz wszelkie potrzebne informacje na temat produktu. W razie gdyby wycena produktu była tymczasowo nie możliwa pracownik „Adwil” zobowiązuje się znaleźć dla klienta odpowiedni produkt. W razie niedostępności produktu klient zostaje poinformowany.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. Nie dotyczy to zakładki „Dodaj do zapytania”

§ 6. Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny), dla klientów zalogowanych istnieje możliwość wykonania zamówienia zbiorczego. Odpowiednia rybryka znajduje się w panelu klienta „Moje konto”;

   – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, numeru telefonu oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu. Jeśli klient potrzebuje otrzymać fakturę VAT musi dopisać dane firmy do faktury.

   Wszystkie te dane są obowiązkowe do wypełnienia wyłącznie w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi klienta.

  2. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Złóż zamówienie”;

  3. W zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8.

  4. Jeżeli produkt nie został wyceniony oznacza to, że może być niedostępny w magazynie lub dostępny tylko pod zamówienie. Oznacza to, że klient może zamówić ten produkt lecz firma  ADWIL nie daje stuprocentowej pewności zorganizowania danego produktu, co skutkuje nie wywiązaniem się z takiego zamówienia, w dodatku cena samego produktu może się zmieniać w zależności od cen dostawców. W takim przypadku dostawca zobowiązany jest informować klienta na bieżąco.

  5. Jeśli klient jest zainteresowany wyceną produktu powinien zadzwonić pod numer telefonu podany na stronie www.adwilhurt.pl . Ze względu na codziennie świeże dostawy oraz zmiany rynkowe sprzedawca zastrzega prawo braku znajomości cen wszystkich produktów. Może za to przyjmować zamówienia.

  6. Firma „Adwil” zobowiązuje się dopilnować odpowiedniej jakości produktów w innym wypadku przyjmuje zwrot z zastrzeżeniem § 9 .

  7. Przy potwierdzeniu zakupów sklep zastrzega sobie możliwość pobrania przedpłaty. Wysokość zaliczki jest uzależniona od trasy, jaką wykonuje dostawca do miejsca docelowego. Punktem wyjazdu jest:

   35-323 Rzeszów, ul. Lubelska 46.

   Od tego punktu każdorazowo zostaje obliczona kwota przedpłaty za towar.

    

   Przedpłata wynosi 3zł za każdy przejechany kilometr przez dostawce (obliczanie trasy zgodne z Google Maps – najkrótsza trasa).

    

   Przykładowy schemat:

   Zakup produktów à Przekazanie zaliczki à Dostawa towaru à Ocena jakości przez klienta à Rozliczenie zamówienia zgodnie ze sposobem zapłaty podanym w zamówieniu.

   Klient zostaje wcześniej poinformowany o przyjeździe towaru poprzez telefon lub wiadomość SMS. W przypadku, gdy nie ma nikogo do odbioru zamówienia dostawca pozostawia informacje z danymi do odbioru zamówienia.

   W przypadku nieodebrania zamówienia przez klienta dostawca zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami dostaw oraz wartości produktu (szczególnie dotyczy to produktów o niskiej trwałości, produktów miękkich)

   W przypadku nie zrealizowania zamówienia (np.. przez czynniki zewnętrzne lub wypadek na trasie) sklep zobowiązuje się do zwrotu wydanej kwoty przez klienta w terminie do 14 dni od zamówienia.

§ 7. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Dostawa do punktu docelowego:
  • Transport własny (w obrębie 10km od magazynu)
  • Transport STAVA (Na terenie Rzeszowa i okolic – mapka załączona na stronie  www.adwilhurt.pl
  • O wyborze transportu do danego zamówienia decyduje SPRZEDAWCA
  • Przesyłka kurierska (dotyczy tylko produktów o długim terminie ważności- owoce, warzywa i zioła nie są wysyłane kurierem dotyczy to również sadzonek). Każde oświadczenie woli zakupu z wysyłką kurierską należy uzgodnić telefonicznie ze względu na indywidualną wycenę każdej dostawy
  • Odbiór osobisty
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności (płatność przy odbiorze):
 • Gotówka
 • Karta płatnicza
 • BLIK
 1. Wszystkie z możliwości rozliczenia następują przy zrealizowaniu transakcji, znając konkretną wartość towaru za który należy zapłacić.
 2. W przypadku zamówień detalicznych nie przyjmujemy płatności przelewem z terminem powyżej jednego dnia

§ 8. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Wartość w zamówieniu jest obliczana według cen sugerowanych. Nie możemy przyjąć zapłaty wcześniej niż przed wydaniem zamówienia ze względu na możliwość występowania różnic np. w wadze produktu np. Klient zamawia 3 kg ogórków a dostaje 3,20kg lub 2,9kg. Przez to nie jesteśmy w stanie obliczyć dokłądnej wartości zamówienia co sprawia, że wartość zamówienia podana przy finalizacji jest wartością poglądową.
 4. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Klient detaliczny ma obowiązek zapłacić za dostarczony towar zgodnie z dokumentem przekazanym do niego w trakcie wydawania zamówienia. Metoda płatności zostaje wcześniej ustalona przy składaniu zamówienia.
 5. Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Klient powinien poinformować o tym wcześniej najlepiej przez telefon lub dopisać taką informacje w uwagach do zamówienia.
 6. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 7. Przy dostawie do punktu docelowego sprzedawca ma prawo i powinien pobrać zaliczkę. Szczególnie dotyczy to zamówień detalicznych z dostawą do domu.
 8. Towar przyjęty przez klienta lub osobę odpowiedzialną za ocenę jakości zostaje przyjęty w całości. Osoba przyjmująca towar bierze na siebie odpowiedzialność w przypadku wystąpienia wad, uszkodzeń ewentualnych ubytków w towarze lub w opakowaniu towaru.

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny (Nie dotyczy zwrotów towaru). Termin ten nie może być późniejszy niż 1 dzień przed składaniem zamówienia.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie musi być wysłane za pomocą adresu e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia osobiście. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Nie dotyczy to produktów miękkich które w przypadku niedoskonałości powinnny zostać odesłane niezwłocznie przy odbiorze zamówienia.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie kurierem/ pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować pod numerem telefonu dostępnym na stronie www.adwilhurt.pl
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 10. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową sprzedaży są objęte nowe produkty
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym
  1. Klienci detaliczni
   1. Klient ma prawo ocenić jakość towaru tylko przy odbiorze zamówienia. Odbiór towaru w inny dzień jest niemożliwy ze względu na zbyt krótki termin ważności owoców lub warzyw. Szczególnie dotyczy to produktów sezonowych tj. maliny, truskawki etc.
   2. Sprzedawca musi odebrać zwrot towaru od razu po ocenie przez klienta. Wtem odwozi go na magazyn luz bezpośrednio do dostawcy produktu
   3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
   4. W przypadku braku reklamowanego towaru w magazynach sklep jest zobowiązany zwrócić równowartość towaru zwracanego klientowi bez ponoszenia kosztów klienta.
   5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi. Zaleca się, aby dostarczona przesyłka została sprawdzona przez Klienta w obecności Dostawcy.
  2. Klienci hurtowi w tym gastronomia
   1. Klient ma prawo ocenić jakość towaru tylko przy odbiorze zamówienia od dostawcy. Odbiór towaru w inny dzień jest niemożliwy ze względu na zbyt krótki termin ważności owoców lub warzyw. Szczególnie dotyczy to produktów miękkich tj. maliny, truskawki etc.
   2. Sprzedawca musi odebrać zwrot towaru od razu po ocenie przez klienta. Wtem odwozi go na magazyn luz bezpośrednio do dostawcy produktu
   3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
   4. Koszty dostarczenia nowego produktu w ramach wymiany reklamowanego produktu, w przypadku uznania reklamacji, nie  zostaną naliczone Klientowi, dostawa nastąpi w  terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji.
   5. W przypadku braku reklamowanego towaru w magazynach sklep jest zobowiązany zwrócić równowartość towaru zwracanego klientowi bez ponoszenia kosztów klienta.
   6. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi. Zaleca się, aby dostarczona przesyłka została sprawdzona przez Klienta w obecności Dostawcy.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zostaw nam swoją opinię

Chętnie dowiemy się, co możemy jeszcze zrobić, aby zakupy u nas były dla Ciebie proste i przyjemne.